Choď na obsah Choď na menu
 


 

Stanovy
Jazdecký klub Navaho, občianske združenie
 
 
 
Článok I
Všeobecné ustanovenia
 
 
1.1.            Združenie je záujmové združenie občanov a právnických osôb, pôsobiacich v SR a reprezentujúcich záujmy verejného a súkromného sektora, mimovládnych inštitúcií na regionálnej úrovni v oblasti rozvoja jazdeckého športu v oblasti Prievidza. Poslaním združenia je vytvorenie podmienok pre poskytovanie služieb pre verejnosť v odbore športového, rekreačného jazdenia, jazdeckej turistiky a hipoterapeutického jazdenia, jazdeckých šou, vzdelávania a oboznamovania širokej verejnosti o jazdení a chove koní.
1.2.            Názov združenia znie:
„ Jazdecký klub Navaho, občianske združenie“
 
1.3.            Sídlom združenia je obec Ráztočno. Adresa výkonného orgánu združenia znie:
Jazdecký klub Navaho, o. z.
Handlovská 259
972 31 Ráztočno
Slovenská republika
 
 
 
Článok II
Predmet činnosti
 
 
„Jazdecký klub Navaho, občianske združenie“ (ďalej len združenie) bude prostredníctvom svojich členov a zmluvných partnerov vykonávať činnosti súvisiace:
1)      s jazdením na koni a jazdeckou turistikou, agroturistikou
2)      s organizovaním zábavno-vzdelávacích akcií približujúcich súžitie človeka a koňa v minulosti a ich schopnosti vzájomne si pomáhať, historickým jazdením, rytierskymi turnajmi a sprievodmi
3)      ohňovou šou, žonglovaním s ohňom
4)      s chovom a zlepšovaním podmienok pre chov a využitie koní, ustajňovaním koní
5)      so vzdelávacími aktivitami, výukou jazdenia pre deti i dospelých, organizovanie vzdelávacích seminárov, kurzov a školení, zapožičiavanie vzdelávacích materiálov pre vlastných členov aj širokú jazdeckú verejnosť
6)      s organizáciou jazdeckých táborov, putovaní na koňoch
7)      s výcvikom koní, obsadanie mladých koní, pomoc s problémovými koňmi
8)      s organizovaním kultúrnych a športových podujatí, súťaží, reprezentácie regiónu v jazdeckom športe
9)      s poradenstvom, reklamou
10) s ozdravným jazdením a rehabilitačným využitím koní
11) s ochranou životného prostredia
 
 
Článok III
Majetkové pomery
 
 
3.1. Združenie má vlastný majetok, ktorý zodpovedá za záväzky združenia.
Majetok je používaný na vykonávanie činností uvedených v čl. II týchto stanov.
 
3.2. Majetok združenia je tvorený:
a) členskými príspevkami platenými podľa návrhu schváleného valným 
           zhromaždením.
b) darmi, dotáciami a príspevkami fyzických a právnických osôb
          pôsobiacich v SR a v zahraničí.
c) majetkom získaným vlastnou činnosťou.
d) poplatkami za služby: vozenie na koni, kočiarovú služba, ustajnenie koní, výcvik jazdenia, jazdecké kurzy, turistiku na koňoch, prenájom reklamných plôch, ohňovú šou, rytierske turnaje, ozdravné jazdenie, jazdecké tábory a pobyty pri koňoch a i.
e) zo športovej a kultúrno-spoločenskej činnosti, z príjmov z reklám
            a z podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov.
f) za nakladanie s prostriedkami zodpovedá predseda združenia.
 
 
Článok IV
Vznik členstva
 
 
4.1.            Členom združenia sa môže stať každý občan a právnická osoba, pôsobiaca v
SR, podporujúca svojou činnosťou záujmy združenia.
 
4.2.      Členom združenia sa môže stať každý občan alebo právnická osoba ak splní tieto
            podmienky:
            a) záujem stať sa členom prejaví písomne.
            b) súhlasí so stanovami združenia.
            c) zaplatí členský príspevok podľa čl. 3.2. týchto stanov do tridsiatich dní
               odo dňa podania jeho prihlášky.
d) ak v minulosti slovom alebo činom nebránil vzniku združenia. O prijatí takéhoto   uchádzača o členstvo rozhoduje valné zhromaždenie členov.
 
4.3.      Za čestných členov združenia môžu byť valným zhromaždením zvolené osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj združenia.
 
 
Článok V
Ukončenie členstva
 
 
5.1.            Členstvo v združení je ukončené:
            a) vystúpením člena.
            b) vylúčením člena.
            c) zánikom člena.
d) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena.
e) zánikom združenia.
 
5.2.            Členstvo vystúpením je ukončené členovi združenia na základe
písomného oznámenia o vystúpení člena. Člen môže slobodne a kedykoľvek zo združenia vystúpiť. Členovi, ktorý vystúpil zo združenia, nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku ani nárok na podiel z majetku združenia.
 
5.3.      Členstvo vylúčením je ukončené členovi združenia rozhodnutím valného
zhromaždenia členov, ak tento člen porušil stanovy združenia, spreneveril majetok združenia alebo neplatil členský príspevok. Rozhodnutie valného zhromaždenia členov musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom prijatia tohto rozhodnutia. Vylúčenému členovi nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku ani nárok na podiel z majetku združenia. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na valné zhromaždenie.
 
 
5.4.      Pri zániku člena rozhodne valné zhromaždenie členov o vysporiadaní
            majetkových otázok súvisiacich s členstvom zaniknutého člena.
 
5.5.            Členstvo ukončené vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena sa ukončí ak člen bol v združení nečinný minimálne po dobu 6 mesiacov.
 
 
Článok VI
Práva členov
 
 
Každý člen má právo:
            a) oficiálne vystupovať ako člen združenia.
            b) zúčastniť sa alebo určiť zástupcu na zasadanie valného zhromaždenia
               členov.
            c) navrhovať a voliť kandidátov z radov členov do orgánov združenia a po dovŕšení
                18. roku byť volený do týchto orgánov.
            d) byť informovaný o výsledkoch činnosti združenia.
            e) využívať výsledky činnosti združenia.
            f) požadovať predloženie účtovnej závierky za uplynulý rok.
            g) myšlienkou i činom podporovať rozvoj združenia.
h) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti na fungovanie občianskeho združenia orgánom združenia a žiadať ich stanovisko.
i) podieľať sa na činnosti združenia.
 
 
 
Článok VII
Povinnosti členov
 
 
Členovia združenia majú tieto povinnosti:
            a) dodržiavať stanovy združenia.
            b) zúčastniť sa zasadania valného zhromaždenia členov osobne alebo
               pomocou zástupcu.
c) chrániť dobré meno, záujmy združenia, majetok združenia a zachovávať spoločne dohodnutý postup pri vystupovaní na verejnosti a voči tretím osobám.
            d) podporovať činnosť združenia v rámci svojej pôsobnosti.
            e) aktívne sa zapájať do činnosti združenia.
            f) poskytovať združeniu informácie o výsledkoch svojej činnosti, ktoré
               bezprostredne súvisia s činnosťou združenia a podmieňujú jej úspešné
               pôsobenie.
            g) používať na oficiálnych dokumentoch a prezentačných materiáloch
               logo združenia schválené valným zhromaždením.
            h) platiť členský príspevok vo výške schválenej na prvom valnom
                zhromaždení členov konanom v danom kalendárnom roku a v lehote
                do 30 dní odo dňa konania tohto valného zhromaždenia. Záväzné
                kritériá pre stanovenie výšky ročného členského príspevku sú uvedené
                v tabuľke 1.
            g) riadne plniť funkciu, ktorú prijali.
 
 
 
Tabuľka 1

Druh člena
Kritériá pre stanovenie výšky ročného členského príspevku
Fyzická osoba
Bez rozlíšenia
Právnická osoba
Bez rozlíšenia
Občan
Bez rozlíšenia

 
 
 
 
Článok VIII
Orgány združenia
 
 
Orgánmi združenia sú:
a)      VALNÉ ZHROMAŽDENIE
b)      PREDSTAVENSTVO
c)      PREDSEDA, PODPREDSEDA
d)      KONTROLÓR
 
 
 
Článok IX
Valné zhromaždenie členov
 
 
9.1.      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Pozostáva zo
            zástupcov všetkých členov združenia, pričom každý člen má jeden hlas.
            Na zasadnutiach valného zhromaždenia členov sa zúčastňujú občania a za
            právnické osoby ich štatutárni zástupcovia, alebo nimi poverené osoby.
            Valné zhromaždenie členov sa schádza najmenej raz za 6 mesiacov a 
            zvoláva ho predstavenstvo združenia. Na písomné požiadanie aspoň 25%
            všetkých členov zvolá predstavenstvo mimoriadne zasadanie valného
            zhromaždenia členov združenia. Zo zasadania valného zhromaždenia
            členov vyhotoví predstavenstvo zápis, ktorý dostane každý člen združenia
najneskôr do 7 dní od konania zasadania.
 
9.2.      Do pôsobnosti valného zhromaždenia členov združenia patrí:
            a) schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a doplnky.
            b) schvaľovať znenie dokumentov prijatých na zasadaniach valného
                zhromaždenia členov združenia.
            c) schvaľovať organizačný poriadok a iné vnútorné predpisy združenia.
            d) schvaľovať výšku členského príspevku podľa tab. 1 uvedenej v čl. VII,
                odstavec h, ročnú účtovnú závierku, odmeny členom predstavenstva a
                kontrolóra združenia za príslušný rok.
e)      voliť a odvolávať predsedu predstavenstva, podpredsedu
predstavenstva, kontrolóra združenia na základe návrhov predložených jednotlivými členmi združenia formou osobitnej skupinovej kandidátky pre predstavenstvo a osobitnej kandidátky pre kontrolóra združenia.
f)        rozhodovať o vylúčení člena združenia.
g)      rozhodovať o prijatí uchádzača o členstvo, ktorý v minulosti slovom alebo činom bránil vzniku združenia.
h)      rozhodovať o vyriešení majetkových otázok pri ukončení členstva formou zániku člena.
i)        rozhodovať o likvidácii združenia.
j)        rozhodovať o zrušení združenia.
k)      rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré si valné zhromaždenie členov vymedzí do svojej pôsobnosti.
l)        rozhodovať o rozdelení zostatku imania pri zániku združenia.
m)    schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení.
n)      schvaľovať logo združenia a pečiatku združenia.
o)      schvaľovať prijatie členov a čestných členov.
p)      schvaľovať plán činnosti a výročnú správu.
 
9.3.      Valné zhromaždenie členov združenia je uznášaniaschopné, ak je na jeho
            zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
 
9.4.      Valné zhromaždenie schvaľuje:
9.4.1. dvojtretinovou väčšinou prítomných členov:
            a) stanovy združenia, ich zmeny a doplnky.
            b) organizačný poriadok a iné vnútorné predpisy združenia.
            c) výšku členského príspevku, rozpočtu združenia na príslušný rok, ročnú
                účtovnú závierku, odmeny členom predstavenstva združenia a 
                kontrolóra združenia za príslušný kalendárny rok.
e)      voľbu a odvolanie členov predstavenstva združenia a kontrolóra združenia na základe návrhov predložených jednotlivými členmi združenia.
f)        vylúčenie člena združenia.
g)      vyriešenie majetkových otázok súvisiacich s členstvom zaniknutého člena.
h)      rozhodnutie o likvidácii združenia.
i)        rozhodnutie o zrušení združenia.
j)        rozhodnutie o spôsobe rozdelenia zostatku imania pi likvidácii združenia.
 
9.4.2. nadpolovičnou väčšinou prítomných členov:
a)      znenie ďalších dokumentov prijatých na zasadaniach valného zhromaždenia členov združenia.
b)      logo združenia a pečiatku združenia.
c)      schvaľovať prijatie členov a čestných členov.
d)      rozhodnutia o ďalších otázkach súvisiacich s bežnou činnosťou združenia.
 
 
 
 
Článok X
Predstavenstvo
 
 
10.1.        Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť zruženia medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia. Schádza podľa potreby najmenej však 6 krát za rok. Má 3 členov. Z funkčného hľadiska sú členmi predstavenstva:
a)      predseda
b)      podpredseda
c)      1 člen
 
10.2.        Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie združenia na návrh členov
združenia. Voľby sú priame a tajné.
 
10.3.        Členovia predstavenstva združenia sú volení na obdobie 2 rokov a sú zodpovední za svoju činnosť valnému zhromaždeniu združenia. Predstavenstvo informuje písomne najmenej raz za 6 mesiacov o svojej činnosti valné zhromaždenie členov združenia.
 
10.4.          Predstavenstvo vyhotoví zo svojich zasadaní zápisnice, ktoré dostanú na
            požiadanie všetci členovia združenia najneskôr do 7 dní odo dňa konania
            zasadania predstavenstva.
 
10.5.          Do pôsobnosti predstavenstva združenia patrí:
a)      schvaľovať a menovať výkonného riaditeľa združenia na základe výberového konania.
b)      schvaľovať počet a odborné zamerania stálych zamestnancov združenia na návrh členov združenia.
c)      schvaľovať pracovnú náplň výkonného riaditeľa a ostatných stálych zamestnancov združenia.
d)      schvaľovať plat, úpravu platu a odmenu výkonného riaditeľa združenia a ostatných stálych zamestnancov združenia na návrh predsedníctva združenia.
e)      koordinovať v spolupráci s výkonným riaditeľom činnosť združenia medzi zasadaniami valného zhromaždenia.
f)        navrhovať strategické smery rozvoja činnosti združenia.
g)      aktívne vystupovať v oblasti vytvorenia stabilizácie pozitívneho vzťahu verejnosti k činnosti združenia. Taktiež informovať verejnosť o výsledkoch činnosti združenia, ako aj jej jednotlivých členov.
h)      podávať podnetné návrhy valnému zhromaždeniu členov zamerané na zefektívnenie činnosti združenia.
i)        zvolávať a viesť riadne a mimoriadne zasadania valného zhromaždenia členov združenia a informovať na nich o činnosti jej predstavenstva.
j)        plniť ďalšie úlohy, ktorými ho poverí valné zhromaždenie.
 
10.6.    Predstavenstvo združenia je uznášaniaschopné ak sú na jeho zasadaní
            prítomní aspoň 2 z jeho 3 členov.
 
10.7.          Predstavenstvo schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov:
a)      uchádzača o pracovné miesto výkonného riaditeľa združenia na základe výberového konania.
b)      odvolanie výkonného riaditeľa združenia.
c)      počet a odborné zamerania stálych zamestnancov združenia.
d)      pracovnú náplň výkonného riaditeľa a ostatných stálych zamestnancov združenia.
e)      plat, úpravu platu a odmenu výkonného riaditeľa združenia a ostatných stálych zamestnancov združenia.
f)        uzatváranie zmlúv s tretími osobami.
 
 
 
Článok XI
Predseda
 
11.1          Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Je volený na dobu 2 rokov. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.
 
11.2          Predseda predstavenstva zvoláva a vedie zasadania predstavenstva združenia. Toto sa schádza podľa potreby najmenej však 6 krát za rok.
 
11.3          Predseda riadi činnosť združenia, koná v mene združenia a zastupuje združenie navonok. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa bežného chodu združenia. Rozhoduje o nákupe a predaji hnuteľných vecí v hodnote do 500 €.
 
11.4          Predseda disponuje pečiatkou združenia.
 
 
Článok XII
Kontrolór
 
 
12.1.        Kontrolór je kontrolným orgánom združenia. Dohliada na plnenie
            uznesení valného zhromaždenia, predstavenstva združenia a na činnosť
            hospodárenia združenia. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v predstavenstve.
 
12.2.        Kontrolóra predstavuje 1 člen združenia, ktorý je volený na valnom
            zhromaždení združenia. Má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predstavenstva
            združenia. Je volený na funkčné obdobie 2 rokov.
 
12.3.        Do pôsobnosti kontrolóra patrí:
a)      kontrolovať činnosť združenia a predstavenstva združenia.
b)      prerokovať sťažnosti členov združenia.
c)      pravidelne i jednorázovo náhodne kontrolovať správnosť hospodárenia združenia.
d)      navrhovať valnému zhromaždeniu i predstavenstvu združenia opatrenia na odstránenie nedostatkov.
e)      kontrolovať dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
 
12.4.        Kontrolór sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
            združenia.
 
 
Článok XIII
Zásady hospodárenia
 
 
13.1.        Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.
 
13.2.        Združenie zodpovedá výhradne svojim majetkom za nesplnenie svojich záväzkov a 
         povinností.
 
13.3.        Členovia združenia nezodpovedajú svojim majetkom za prípadný deficit v hospodárení.
 
13.4.        Za hospodárenie združenia zodpovedá predstavenstvo združenia, ktoré každoročne
          predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení.
 
13.5.        Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením.
 
13.6.        Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií, zmluvných partnerov alebo štátu.
 
13.7.        Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.
 
 
Článok XIV
Zánik združenia
 
 
14.1.        Združenie zaniká:
a)      dobrovoľným rozpustením.
b)      zlúčením s iným občianskym združením.
c)      právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 
14.2.        O spôsobe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným občianskym
združením rozhodne valné zhromaždenie združenia. Oznámenie o zániku združenia bude doručené do 15 dní príslušnému ministerstvu.
 
14.3.    Pred zánikom združenia sa uskutoční likvidácia majetku združenia, pokiaľ
            ho nenadobudne právny nástupca. V prípade zániku združenia bez
            právneho nástupcu menuje valné zhromaždenie likvidátora. Na likvidáciu
            majetku sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
            obchodných spoločností.
 
14.4.    Združenie zaniká výmazom registrácie na príslušnom ministerstve.
 
 
 
Článok XV
Záverečné ustanovenia
 
 
15.1.    Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
 
15.2.    Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dňa 11.10.2009
            a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 
15.3.    Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými
            predpismi.