Choď na obsah Choď na menu
 


Reklama

V našom klube ponúkame nasledovné možnosti umiestnenia reklám Vašich firiem a podujatí.

  • Reklama v areáli nášho klubu
  • Reklama na ohradách nášho klubu
  • Reklama na parkurových prekážkach
  • Sponzorovanie niektorého z našich koní
  • Iná reklama
Reklama v areáli nášho klubu

Náš klub má rozsiahly areál a my Vám ponúkame možnosť umiestniť v ňom Vašu reklamu. Klub sa nachádza na viditeľnom mieste blízko hlavného ťahu z Prievidze na Handlovú. Denne teda prechádza okolo veľa áut a Vaša reklama by bola videná mnohými ľuďmi. Okrem toho, že autá prechádzajú okolo nášho areálu, často sa u nás i zastavia aby si obzreli naše koníky, a teda aj vtedy by uvideli Vašu reklamu.

Toto je areál nášho klubu:

 

Obrázok

 

Reklama na ohradách nášho klubu

V areáli našho klubu sa nachádzajú ohrady okolo jazdiarní, na ktorých vyučujeme jazdenie a pod. Ak máte záujem, môžeme na tieto ohrady umiestniť Vašu reklamu a zaujať tak našich zákazníkov a ich rodiny. Medzi našich zákazníkov patria ako bežní ľudia, tak aj úspešní podnikatelia, ale i iní. Reklamou na našich ohradách máte teda možnosť osloviť široké spektrum ľudí.

Reklama na parkurových prekážkach

Okrem ohrád sa v areáli nášho klubu nachádzajú aj parkurové prekážky, na ktoré môžeme umiestniť Vašu reklamu. Tieto prekážky vidia ako naši zákazníci, tak aj ľudia, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach, ktoré organizujeme. Reklama na parkurových prekážkach má vo svete dlhodobú tradíciu a pomaly sa dostáva aj ku nám na Slovensko. Ak máte o túto možnosť reklamy záujem, sme schopní vyrobiť ľubovoľnú prekážku pre Vašu reklamu.

Vaša reklama by mohla vyzerať napríklad takto:

 

Obrázok

 

alebo takto:

Obrázok

alebo takto:

 

Obrázok

Ak máte akýkoľvek iný nápad na prekážku, sme schopní ho zrealizovať

 

 

Sponzorovanie niektorého z našich koní

Naše kone sa pravidelne zúčastňujú športových podujatí, a práve Vaša firma by mohla byť sponzorom niektorého z nich. Ponúkame Vám ako reklamu na drese, tak i na každých pretekoch, ktorých sa kôň zúčastní. Samozrejmosťou je poďakovanie Vám ako sponzorom po každom preteku. Ak máte záujem, pozrite si naše kone v galérii, ak Vás niektorý zaujal, ozvite sa nám. Na detailoch ponuky sa dohodneme osobne.

Iná reklama

Sme otvorení akýmkoľvek iným spôsobom reklamy v našom areáli alebo i sponzoringu. Veríme, že sa môžeme vždy dohodnúť.

 

Obrázok 

 

Commercial

In our club we offer you following opportunities of your company`s presentation:

  • Commercial in our club`s area
  • Commercial on our club`s fences
  • Commercial on show jumping obstacles
  • Sponsoring of one of our horses
  • Other commercial
Commercial in our club`s area

Our club has wide area and we offer you oppotrunity to place commercial in it. Club is placed on visible place near main road from Prievidza to Handlová. Daily comes many cars around, so your commercial will be visited by many poeple. Beside that, cars drives around our area, they stop offted by to see our horses and even that time they will see your commercial.

This is our club`s area:

 

Obrázok

 

Commercial on our club`s fences

In area of our club are fences around riding halls, in which we are teaching riding etc. If you are interested, we could place on those fences your commercial and impress that way our costumers and their families. Our costumers are common people ,succesfull businessmans and others. With commercial on our fences you have opportunity to impress wide range of poeple.

Commercial on show jumping obstacles

Besides fences in our area are show jumping obstacles too, on which we could place your commercial. This obstacles are seen by our costumers, and even by poeple on events we are organizing. Commercial on show jumping obstacles is in world very common and have deep tradition, it is slovly comming to Slovakia too. If you are interested in this type of commercial, we are able to build any kind of obstacle for your commercial.

Your commercial should look like this:

 

Obrázok

 

or this:

Obrázok

or this:

 

Obrázok

If you are interested in any other type of obstacle, we are sure, that we could make a deal.

 

 

Sponsoring of one of our horses

Our horses are participiating regulary on sport events and your company shold be the one, who is sponsoring one of our horses. We offer you commercial on dress and also on every horse`s race it will be participating on. Naturaly we will thanks to you after every horse`s race. If you are interested in this kinf of commercial, please take a look on our horses in gallery and let us know, which one you are interested in. On details we should discuss personally.

Other commercial

We are open to any other kind of commercial in our area or sponsoring. We believe, that we could make a deal.

 

Náhľad fotografií zo zložky Naše kone.(Our horses this year)(CLICK+)